โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ ทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ ทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โดย นางสาวนันทิวา นันทกรพิทักษ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

กรรมการการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

  1. อาจารย์ ดร.สุนทรี เจียรวิทยกิจ - ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ - กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช - กรรมการ

วันที่

  • 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่สอบ

  • ห้อง 604 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล