โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสพติดเกมของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ในช่วงปีที่ 3 ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย นางสาวปรางค์วลัย อัตสาระ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสพติดเกมของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ในช่วงปีที่ 3 ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โดย นางสาวปรางค์วลัย อัตสาระ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน - ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ - กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก                                                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไจ นาป่า - กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา - กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี