โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน ของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต โดย นางสาววัชธินันท์ รักษ์ศรีทอง

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน ของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต
โดย นางสาววัชธินันท์ รักษ์ศรีทอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

กรรมการการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ - ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์ - กรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ - กรรมการ

วันที่

  • 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.

สถานที่สอบ

  • ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล