โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวกลับเป็นมะเร็งซ้ำ ความต้องการบริการสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง และคุณภาพชีวิตในผู้รอดชีวิตมะเร็งเต้านม หลังได้รับการรักษาเสร็จสิ้น

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวกลับเป็นมะเร็งซ้ำ ความต้องการบริการสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง และคุณภาพชีวิตในผู้รอดชีวิตมะเร็งเต้านม หลังได้รับการรักษาเสร็จสิ้น
โดย นางสาวพชรพร พิเชฐโสภณ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

กรรมการการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ - ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์ - กรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ - กรรมการ

วันที่

  • 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น.

สถานที่สอบ

  • ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล