โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิจัย เรื่อง ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดย นางสาวชมพู ตันติกิจกุล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิจัย

เรื่อง ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
โดย นางสาวชมพู ตันติกิจกุล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

กรรมการการสอบโครงร่างวิจัย

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง - ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาณี ณ นคร - กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส - กรรมการ

วันที่

  • 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น.

สถานที่สอบ

  • ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล