You are here

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

 

 

   1.ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

          เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือในการบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะและมหวิทยาลัย เช่น งานกีฬา งานอำลาอาลัยพี่ปี 4 งานบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ เป็นที่ปรึกษา แนะนำและติดตามดูแลการใช้เงินของกิจกรรมนักศึกษา ประสานงานกับคณะฯ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมเสริม หลักสูตร เผยแพร่กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่อาจารย์ในภาควิชาฯ คณะ มหาวิทยาลัยและคณะ จัดกิจกรรมดสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา เช่น การปฐมนิเทศ การอบรมพัฒนาจิตฯ พัฒนาความเข้าใจของตนเองและผู้อื่น

2.ด้านสุขภาพและสวัสดิการนักศึกษา

          บริหารทุนการศึกษาและทุนฉุกเฉิน เช่น จัดหาทุน ช่วยคัดเลือกนักศึกษารับทุน จัดการและอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายทุนการศึกษาตลอดจนติดต่อกับเจ้าของทุน ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและเรื่องทุนการศึกษา จัดหางานให้นักศึกษา และติดต่อประสานงานกับมหาลัยเพื่อหางานให้กับนักศึกษา ด้านสุขภาพและสวัสดิการ
          ประสานงานกับห้องผู้ป่วย(Infirm) ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กับหน่วยอนามัยโรงพยาบาลรามาธิบดีในการให้บริการสุขภาพนักศึกษา ติดตามดูแลเยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย
          จัดหาสื่อ,อุปกรณ์ด้านนันทการต่างๆ เช่น อุปกรณ์กีฬา หนังสือ/สื่อ สำหรับห้องสมุดนันทนาการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
          จัดสวัสดิการเกี่ยวกับ การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน ฯลฯ
          ประสานงานกับหน่วยหลักสูตรฯ จัดปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบขีดในวันสำเร็จการศึกษา
          ประสานงานกับผู้ปกครองหอพัก เรื่องการพักอาศัยในหอพักของนักศึกษา
          ประสานงานกับคณะฯในการการใช้บริการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ดรงพยาบาลรามธิบดี
          ประสานงานกับกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการรับบริการสวัสดิการต่างๆ

3. ด้านที่ปรึกษานักศึกษา

          เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้งปัญหาส่วนตัว สุขภาพ การเรียน ปัญหาเข้าร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตรและปัญหาอื่นๆ

4. ด้านระเบียบเกียวกับนักกีฬา

          รวบรวมระเบียบของโรงเรียน และมหาวิยาลัยเกี่ยวกับนักศึกษา ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ และระเบียบที่กำหนดเพิ่มเติมต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แนะนำและดูแลนักศึกษาให้ปฎิบัติตามระเบียบ ร่วมพิจารณาลงโทษนักศึกษาเมื่อฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน คณะ และของมหาวิทยาลัย และ เสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

5. ด้านศิลปวัฒนธรรม

          ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ส่งเสริมให้ความรัก ความผูกพันในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และคณะ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

6. จัดทำแผนและงบประมาณกิจการนักศึกษา งบอุปกรณ์กีฬา