You are here

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 3/2562

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 3/2562

อาจารย์ประจำชั้น : อ.ดร.องุ่น น้อยอุดม / อ.ชื่นจิตร จันทร์สว่าง

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชาการพยาบาล รหัสนักศึกษาในความดูแล
1 ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน เด็ก 6011001-6011012
2 ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ เด็ก 6011013-6011024
3 อ.ลาวัลย์ สิงห์สาย เด็ก 6011025-6011036
4 อ.ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่ เด็ก 6011037-6011049
5 อ. ดร.วรรณภา ประไพพานิช พื้นฐาน 6011050-6011062
6 อ.จินดา นันทวงษ์ พื้นฐาน 6011063-6011076
7 อ. ดร.ปรานี ป้องเรือ มารดาทารกและผดุงครรภ์ 6011077-6011089
8 อ.วรพรรณ ผดุงโยธี มารดาทารกและผดุงครรภ์ 6011091-6011102
9 อ.พิชญา ทองโพธิ์ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6011103-6011114
6011271-6011272
10 อ. ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6011115-6011127
11 รศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6011128-6011142
12 อ.เสาวรส คงชีพ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6011143-6011154
13 อ. ดร.องุ่น น้อยอุดม ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6011155-6011167
14 อ.นิภาพร บุตรสิงห์ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6011168-6011179
15 ผศ.ดร.โสภิณ แสงอ่อน จิตเวชและสุขภาพจิต 6011180-6011191
16 อ.จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว จิตเวชและสุขภาพจิต 6011192-6011206
17 อ.ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ สุขภาพชุมชน 6011207-6011218
6011269-6011270
18 อ.สุวัจนา น้อยแนม สุขภาพชุมชน 6011219-6011230
19 อ.ดร.สุกัญญา ตันติประสพลาภ สุขภาพชุมชน 6011231-6011244
20 รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ สุขภาพชุมชน 6011245-6011255
21 ผศ.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก สุขภาพชุมชน 6011256-6011268