You are here

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย ประธานหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ผู้แทนจากฝ่ายการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 
  
 

   

                 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ผู้แทนจากฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่ สาขาการพยาบาลเด็ก อีกทั้งแสดงความยินดีแด่ผู้เข้าฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2565 ในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 6 คน และ สาขาการพยาบาลเด็ก จำนวน 3 คน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล