You are here

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “โครงการสัมมนาส่งต่อกิจกรรมนักศึกษา” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

 
  
 

   

                 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “โครงการสัมมนาส่งต่อกิจกรรมนักศึกษา” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมบรรยาย และทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา PDCA และ AAR มีแนวทางในการวางแผน เขียน และประเมินผลของแผน/โครงการ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแกนนำ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วย

ณ โรงแรม Bay Beach Resort (Jomtien) จังหวัดชลบุรี