You are here

โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ): การพัฒนาตนเอง”

 

     งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ): การพัฒนาตนเอง” โดย อาจารย์ ดร.นุชนาฏ สุทธิ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้บ่มเพาะความคิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เอื้อต่อการพัฒนาตนเองพร้อมทั้งเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันก่อนจบการศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขึ้นฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี