You are here

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวกมลชนก แก้วศิริ นางสาวณัฐธิดา ขันธประณีต และ นางสาววัชรินทร์ เอื้องแซะ

 

     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวกมลชนก แก้วศิริ นางสาวณัฐธิดา ขันธประณีต และ นางสาววัชรินทร์ เอื้องแซะ (นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 3) เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563