โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป “FUTURE DIRECTION TO THE DIGITAL HEALTH ERA FOR AGING SOCIETY” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

 
 
 

   

“FUTURE DIRECTION TO THE DIGITAL HEALTH ERA FOR AGING SOCIETY”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูความรู้ที่จำเป็นในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ได้แก่ การจัดการสาธารณภัย การจัดการภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการดูแลต่อเนื่อง การใช้ยาสมเหตุสมผลและการใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในการดูแลกลุ่มโรคเรื้อรัง ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บ้าน โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ และนำความรู้เกี่ยวกับ telehealth และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ไปบูรณาการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติร่วมกันระหว่างพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการขั้นสูง อาจารย์พยาบาล จากสถาบันการศึกษา และ โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี