You are here

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

      โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นายปริญญา ผลประกอบ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 4 อุปนายกคนที่ 1นายสิทธิราช มีอยู่เต็ม นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 3 กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางสาวสุนันทา คันธจันทร์ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 4 กรรมการฝ่ายวิชาการ นางสาวเพชราภรณ์ จินดาวนิช นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 3 เหรัญญิก นางสาวกมลชนก แก้วศิริ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 3 กรรมการ นางสาวณัฐธิดา ขันธประณีต นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 3 กรรมการ นางสาววัชรินทร์ เอื้องแซะ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 3 เลขานุการ