You are here

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

 
 

   

                โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการวิชาการ กล่าวรายงาน

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท

โดยมี พว.อัจฉรา จงเจริญกำโชค ประธานคณะอนุกรรมการการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต พร้อมด้วยหัวหน้างาน ผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต และกึ่งวิกฤต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี