You are here

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar)” ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ วาณิชย์กุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

     งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar)” ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานในงานพร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังบรรยายและมอบของที่ระลึก แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ วาณิชย์กุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยากร ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นเทคนิคการจัดประชุม สัมมนา ออนไลน์ ให้เข้ากับยุคสังคม New Normal ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างมาก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี