You are here

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบขีดเนคไท ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

 

     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบขีดเนคไท ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านแอพพลิเคชั่นซูมแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งทีมบริหาร คณาจารย์จากทุกสาขาวิชาการพยาบาลร่วมมอบขีดเนคไท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และรับชมวีดิทัศน์คำอวยพรจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้น วีดิทัศน์แสดงความรำลึกจากครูสู่ศิษย์ วีดิทัศน์จากผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ร่วมกันทำให้กับอาจารย์ ปิดท้ายด้วยวีดิทัศน์จากตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-3 ในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอิ่มเอม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 708 อคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี