You are here

หน่วยพัฒนาทักษะทางคลินิก (Skill Lab)

:: หน่วยพัฒนาทักษะทางคลินิก :: (โทร 02-201 0523)

alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์และการพัฒนาทักษะทางคลินิก

alt
น.ส.ศุภญางค์ อ่อนดำ

หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา

alt
นายธีรวัฒน์ ช่างปัด

พยาบาล

   - ดูแลจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต การประชุมวิชาการทางการพยาบาล
     และการเข้าศึกษาดูงานจากสถาบันภายนอกในห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล และห้องฝึกสถานการณ์จำลองเสมืองจริง

   - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคุรุภัณฑ์ทางด้าน skill lab
   - รับผิดชอบดูแลหุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลและหุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลสมรรถณะสูงอย่างเป็นระบบ

alt
นางสาวอารยา ลือรุ่งรัตน์วุฒิ

พยาบาล

   - ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ด้านฝึกปฏิบัติหัตถการทางการพยาบาล และการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมืองจริง ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   - ประสานงานกับประธานวิชาในการวางแผนการจัดสอบ OSCE
   - ช่วยประธานวิชา/อาจารย์สร้างโจทย์สถานการณ์จำลองเสมือนด้านการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
   - ให้บริการยืม-คืน และรักษาอุปกรณ์

   - รับผิดชอบดูแลหุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลและหุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลสมรรถณะสูงอย่างเป็นระบบ
   - รวบรวมข้อมูลความต้องการพัสดุและครุภัณฑ์

alt
นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง

ผู้ช่วยพยาบาล

   - จัดเตรียมห้อง หุ่นสาธิต และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ
   - ช่วยงานขงพยาบาลในการ
       1) เบิกอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
       2) จัดเตรียมอุปกรณ์และห้องเรียน สำหรับการเรียนการสอนด้วยการช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง
       3) สำรวจครุภัณฑ์รายปีและอุปกรณ์ฝึกทักษะ
       4) การจัดการประชุมและการจัดโครงการ
   - ทำความสะอาด บำรุง รักษา ซ่อมแซมและจัดเก็บหุ่น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ