หน่วยพัฒนาทักษะทางคลินิก (Skill Lab)

:: หน่วยพัฒนาทักษะทางคลินิก :: (โทร 02-201 0523)

alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล

alt
น.ส.ศุภญางค์ อ่อนดำ

หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา

alt
นายธีรวัฒน์ ช่างปัด

พยาบาล

   - ดูแลจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต การประชุมวิชาการทางการพยาบาล
     และการเข้าศึกษาดูงานจากสถาบันภายนอกในห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล และห้องฝึกสถานการณ์จำลองเสมืองจริง

   - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคุรุภัณฑ์ทางด้าน skill lab
   - รับผิดชอบดูแลหุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลและหุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลสมรรถณะสูงอย่างเป็นระบบ

alt
นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง

ผู้ช่วยพยาบาล

   - จัดเตรียมห้อง หุ่นสาธิต และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ
   - ช่วยงานขงพยาบาลในการ
       1) เบิกอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
       2) จัดเตรียมอุปกรณ์และห้องเรียน สำหรับการเรียนการสอนด้วยการช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง
       3) สำรวจครุภัณฑ์รายปีและอุปกรณ์ฝึกทักษะ
       4) การจัดการประชุมและการจัดโครงการ
   - ทำความสะอาด บำรุง รักษา ซ่อมแซมและจัดเก็บหุ่น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ