หน่วยพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการบังคับใช้ RNED-QP-27 งานวิเทศสัมพันธ์ (จัดทำขึ้นใหม่) ( 09 มี.ค. 2564 )

แจ้งการบังคับใช้ RNED-QP-08 การบริการสนับสนุนการศึกษา ( 20 ก.พ. 2564 )

ขอแจ้งการแก้ไขแบบฟอร์ม F-186 และ 298 ( 29 ธ.ค. 2563 )

ขอแจ้งแก้ไขแบบฟอร์ม F-053 ( 17 ธ.ค. 2563 )

ขอแจ้งการจัดทำใหม่ F-053 และแก้ไขแบบฟอร์ม มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.6 ( 25 พ.ย. 2563 )