รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 27. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

Download
ความบกพร่องทางการได้ยิน : การพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพหูและการได้ยินในผู้สูงอายุ 20
บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่ได้รับการรักษาโดยไม่ผ่าตัด 16
ผลของการใช้ Rama ET-Tube Intubation Cart ต่อระยะเวลาการเตรียมและความถูกต้องครบถ้วนของอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก 19
ผลของการใช้นวัตกรรมสายวัด 2-in-1 เพื่อคาดคะเนน้ำหนักทารกแรกคลอดในสตรีตั้งครรภ์ระยะคลอด 14
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แผนการพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 17
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัด 15
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช 18
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายล่าช้าของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมารับบริการที่หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน 23
การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการจัดการต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 18
ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึกษาโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ต่อทัศนคติ การรับรู้บรรทัดฐานสังคม การรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และความตั้งใจละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นตอนต้น 22
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 27. ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2564

Download
การดูแลป้องกันแผลที่เท้าของผู้เป็นเบาหวาน : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเพบพลาว 68
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเด็กโรคลมชัก 62
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้ต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้ 61
อาการอ่อนล้าและอาการนอนหลับแปรปรวนในวัยรุ่นโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาล 55
ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการชะลอไตเสื่อมและระดับความดันโลหิตในผู้ที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ 56
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีโรคไตเรื้อรัง 65
ผลของการบริหารเท้าและข้อเท้าต่อความเร็วในการไหลกลับของเลือดดำบริเวณข้อพับสะโพกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก 51
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 46
ความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเงื่อนไขของการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ 49
การเตรียมความพร้อมและความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติทำคลอดของนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติทำคลอดบนคลินิก 48
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 26. ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2563

Download
บทบาทของพยาบาลกับการส่งเสริมบทบาทของบิดาวัยรุ่น 108
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกี่ยวกับการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ 154
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเองต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว 125
บทบาทการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11 101
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกกลัวตายของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่อาศัยอยู่ตามลำพังในชุมชน 111
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน 132
ผลของโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ "Kid...คิด" ต่อทัศนคติ การรับรู้บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการไม่แสดงออกพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพิการทางการได้ยิน 121
พฤติกรรมจริยธรรม : การศึกษาเปรียบเทียบภาคตัดขวางในนักศึกษาพยาบาลระหว่างชั้นปีในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง 94
ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง 117
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 78 / หน้าที่ : 1