You are here

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

 
 
รายละเอียดหลักสูตร
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner
ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ชื่อย่อ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
ชื่อย่อ M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

      การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ ปัจจัยที่กำหนดภาวะสุขภาพ การจัดการกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยการคัดกรอง ส่งต่อ การรักษาโรคเบื้องต้นในทุกวัย การเสริมพลังอำนาจบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการโรค ภาวะเรื้อรัง และการดูแลระยะท้ายในชุมชน โดยบูรณาการความรู้จาก ศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน วิทยาการระบาด ประชากรศึกษา การแพทย์ เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล ความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นมนุษย์ ให้เกิดกระบวนการปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่ดีทั้งบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล ชุมชน และระบบบริการสุขภาพ
      การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพัฒนาให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑. เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีจริยธรรม สามารถตัดสินใจและบูรณาการความรู้ และทักษะทางคลินิกในการดูแลสุขภาพในการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ) โดยเฉพาะการรักษาเบื้องต้น

๒. มีความสามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการดูแลที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

๓. มีความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัย

๔. มีความสามารถในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รวมทั้งความสามารถในการใช้ดิจิตัลเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย และชุมชน

๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการรวบรวมเรียบเรียงความรู้ใหม่การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย และชุมชน

๑.๓ มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ไม่ลอกเลียนผลงาน ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติ

๒. ด้านความรู้

๒.๑ มีความรอบรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

๒.๒ มีความรู้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม

๒.๓ มีความรอบรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๓.๑ บูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง และการรักษาโรคเบื้องต้น ในการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย และชุมชน

๓.๒ วิเคราะห์ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

๓.๓ วางแผนในการจัดการแก้ไขปัญหา ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และมีความคิดริเริ่มในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ สร้างสัมพันธภาพ กับผู้อื่น ทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย และชุมชน ได้อย่างเหมาะสม

๔.๒ แสดงพฤติกรรมผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพื่อนำมาใช้ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านสุขภาพและการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

๕.๒ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง

๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า คัดกรอง และสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

๖.๑ สามารถปฎิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและในชุมชนโดยเชื่อมโยงความรู้ในการประเมินสุขภาพขั้นสูง และการรักษาโรคเบื้องต้น

๖.๒ สามารถทำงานร่วมกับชุมชนในการสำรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมของชุมชน โดยประยุกต์ความรู้และศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาเบื้องต้น และฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยตระหนักถึงความเหมาะสมทางด้านสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๓. มีใบประกอบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือ การพยาบาลชั้น ๑

๔. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย ๑ ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร

๕. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด

๖. กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัครกรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority) ในประเทศของผู้สมัคร

๗. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ

โครงสร้างหลักสูตร

      จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้

(๑) หมวดวิชาแกน ๙ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาบังคับ ๑๔ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
(๔) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร

(๑) หมวดวิชาแกน ๙ หน่วยกิต หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๐๑ การวิจัยทางการพยาบาล ๓ (๓-๐-๖)
RANS 601 Nursing Research  
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓)
RANS 603 Statistics  
รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice  
รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership  
(๒) หมวดวิชาบังคับ ๑๔ หน่วยกิต
รมพช ๕๐๙ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๓(๓-๐-๖)
RACN 509 Pathophysiology and Pharmacology for Community Nurse Practitioner  
รมพช ๕๑๐ ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๓(๐-๙-๓)
RACN 510 Practicum for Community Nurse Practitioner  
รมพช ๕๑๓ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๓(๓-๐-๖)
RACN 513 Family and Community Nursing  
รมพช ๕๑๔ การรักษาโรคเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
RACN 514 Primary Medical Care  
รมพช ๕๑๕ ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ๓(๐-๙-๓)
RACN 515 Primary Medical Care Practicum  
(๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
รมพย ๕๔๓ แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง ๓ (๑-๖-๔)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing  
รมพย ๕๔๔ การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
RANS 544 Complementary and Alternative Therapy for Nursing  
รมพย ๕๔๕ การจัดการทางการพยาบาล ๓ (๒-๓-๕)
RANS 545 Nursing Management  
รมพย ๕๔๖ สุขภาพประชาคมโลกและการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
RANS 546 Global Health and Nursing  
รมพย ๕๔๗ การวิจัยชุมชน ๓(๓-๐-๖)
RANS 547 Community Research  
รมพย ๕๕๒ การดูแลแบบประคับประคอง ๓(๒-๓-๕)
RANS 552 Palliative Care  
รมพย ๕๕๓ การพยาบาลสาธารณภัย ๓(๒-๓-๕)
RANS 553 Disaster Nursing  
รมพย ๕๖๔ การสอนในคลินิก ๓(๒-๓-๕)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting  
รมพย ๖๘๘ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ๓(๒-๓-๕)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information  

 

     นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

(๔) วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
RANS 698 Thesis  

 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓) รมพย ๖๐๑ วิจัยทางการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
  รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔) รมพช ๕๑๓ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๓(๓-๐-๖)
  รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) รมพช ๕๑๔ การรักษาโรคเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
  รมพช ๕๐๙ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๓(๓-๐-๖) รมพช ๕๑๕ ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ๓(๐-๙-๓)
  รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๑๑ หน่วยกิต
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖(๐-๑๘-๐)
  รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖(๐-๑๘-๐)      
  รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๖ หน่วยกิต
 
ชั้นปี ภาคฤดูร้อน
รมพช ๕๑๐ ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๓(๐-๑๒-๓)
      รวม ๓ หน่วยกิต
 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๑.ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา

๒. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต

๓. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๔. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

๖. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

๗. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม วิชาการ (Proceedings) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ หรือฉบับปรับปรุงล่าสุด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. นักวิชาการ นักวิจัยสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

๒. พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

๓. พยาบาลผู้ปฏิบัติการด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน