ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะฯ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปี 2564 – 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะฯ ยุทธศาสตร์โรงเรียนฯ

1. Global Research and Innovation
เป้าประสงค์หลัก
World Class Research & Creative Innovation

SO1 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
Outcome-Based Education

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาลในระดับสากลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome-Based Education)เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพในการปฏิบัติการพยาบาลและมีพหุศักยภาพ

2. Academic and Entrepreneurial Education
เป้าประสงค์หลัก
Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents

SO2 สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
High Impact Research

2. สร้างงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและระบบสุขภาพ

3. Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services
เป้าประสงค์หลัก
Excellence/Trendsetter in Professional and Academic Services for Better Quality of Life

SO3 สร้างระบบบริการสุขภาพครบวงจร
Intergrated high-quality health care

3. สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและบริการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
เป้าประสงค์หลัก
Management for Sustainability

SO4 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
Management for sustainability

 

4. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

- การบริหารงบประมาณการเงินการคลัง

  • การพัฒนาคุณภาพงาน

  • การสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาและการบริการพยาบาล

  • สร้างสถาบันการศึกษาพยาบาลเชิงนิเวศน์

  • การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรและการมีส่วนร่วม

  • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

  • การสร้างภาพลักษณ์ (Branding)

  • การขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

 

SO5 บุคลากรเป็นเลิศ
People Excellence

5. บุคลากรเป็นเลิศ

 

SO6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
Digital Technology for Transformation

6. การปรับฐานะสู่การเป็นคณะพยาบาลศาสตร์รามาธิบดี

 

** ม.มหิดล เริ่มต้นยุทธศาสตร์หลักด้วยเรื่องงานวิจัย คณะฯ และโรงเรียนฯ เริ่มต้นยุทธศาสตร์หลักด้วยเรื่องการศึกษา