พว. ภัทราภรณ์ คูณมี
(โครงการต้นกล้าดอกแก้วเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล)

อีเมล์ : earth-isme@hotmail.com
โทร.

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ

- แสงทอง ธีระทองคำ,รัชนก พลเยี่ยม,ภัทราภรณ์ คูณมี.(2021).Effect of Traditional and Modified Arm Swing Exercise Programs on Blood Glucose and Nutritional Status among People with Type 2 Diabetes: A Secondary Data Analysis. 25,(3),.