พว. ภัทราภรณ์ คูณมี
(โครงการต้นกล้าดอกแก้วเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล)

อีเมล์ : earth-isme@hotmail.com
โทร.

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ