ผู้ช่วยอาจารย์อัษฎาพร นิยมญาติ

อีเมล์ : atsadaporn.niy@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0604

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(Nurse-Educatior) Bowie State University

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ