ผู้ช่วยอาจารย์มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์

อีเมล์ : maliwan.won@mahidol.edu
โทร. 02-201-1769

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. Resilience ในวัยรุ่น
2. Family Functioning ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

 
ผลงานทางวิชาการ