ผู้ช่วยอาจารย์ปวีณา นราศรี

อีเมล์ : pawena.nar@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์,วรรณา สนองเดช,นพวรรณ เปียซื่อ.(2020).Management of food insecurity in the COVID-19 pandemic: a model of sustainable community development. Health Care for Women International 2020,(),.

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,สิริรัตน์ ลีลาจรัส,นพวรรณ เปียซื่อ.(2563).Needs of Nursing for Prevention and Management of Non- Communicable Diseases in Primary Care Settings. 16,(2),.

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,สิริรัตน์ ลีลาจรัส,นพวรรณ เปียซื่อ.(2563).Needs of Nursing for Prevention and Management of Non- Communicable Diseases in Primary Care Settings. 16,(2),.

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,สิริรัตน์ ลีลาจรัส,นพวรรณ เปียซื่อ.(2563).Needs of Nursing for Prevention and Management of Non- Communicable Diseases in Primary Care Settings. The Bangkok Medical Journal 16,(2),.

- ปวีณา นราศรี,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2560).บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),27-43.

- ปวีณา นราศรี,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2560).บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. รามาธิบดีพยาบาลสาร23,(1),27-43.