ผู้ช่วยอาจารย์สุดจิต ลิบลับ
(โครงการต้นกล้าดอกแก้วเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล)

อีเมล์ : sudjit.lib@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0753

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(Midwifery) Flinders University

 
 
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ