ผู้ช่วยอาจารย์นาถลดา ตะวันกาญจนโชติ

อีเมล์ : nadlada.taw@mahidol.edu
โทร. 02-201-1769

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- นาถลดา ตะวันกาญจนโชติ.(2559).ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกวัยเรียน. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 30,(2),1-21.