ผู้ช่วยอาจารย์ดลฤดี คำขอด

อีเมล์ : donruedee.kam@mahidol.ac.th/yuidonruedee@gmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นป่วยเรื้องรัง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคมะเร็ง

 
ผลงานทางวิชาการ