พว. ศิรินันท์ ปรากฏ
(โครงการต้นกล้าดอกแก้วเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล)

อีเมล์ : sirinan.pra@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ

- ศิรินันท์ ปรากฏ,ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2562).ความชุกของการใช้ถุงยางอนามัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย. รามาธิบดีสาร 42,(4),49 - 59.

- ศิรินันท์ ปรากฎ,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2562).ความชุกของการใช้ถุงยางอนามัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย. Ramathibodi medical Journal 42,(4),49-59.