ผู้ช่วยอาจารย์อริสรา สวัสดิ์พาณิชย์

อีเมล์ : arissara.saa@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0753

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ