ผู้ช่วยอาจารย์รัชนก พลเยี่ยม

อีเมล์ : ratchanok143@gmail.com
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การปรับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน

 
ผลงานทางวิชาการ

- Phonyiam R,Terathongkum S.,Thungsarn S.,Vallipakorn S..(2558).Effect of Lifestyle Modification Program with Arm Swing Exercise on Health Behavior, Nutritional Status and Capillary Blood Sugar of persons with Pre-diabetes in the Community. The Bangkok Medical Journal 10,(),16-21.