ผู้ช่วยอาจารย์รัชนก พลเยี่ยม

อีเมล์ : ratchanok143@gmail.com
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การปรับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน

 
ผลงานทางวิชาการ

- แสงทอง ธีระทองคำ,รัชนก พลเยี่ยม,ภัทราภรณ์ คูณมี.(2021).Effect of Traditional and Modified Arm Swing Exercise Programs on Blood Glucose and Nutritional Status among People with Type 2 Diabetes: A Secondary Data Analysis. 25,(3),.

- รัชนก พลเยี่ยม,แสงทอง ธีระทองคำ.(2564).Effects of Modified Arm Swing Exercise Program on Capillary Plasma Glucose and Body Composition in People with Uncontrolled Type 2 Diabetes. The Bangkok Medical Journal 15,(2),193-197.

- Phonyiam R,Terathongkum S.,Thungsarn S.,Vallipakorn S..(2558).Effect of Lifestyle Modification Program with Arm Swing Exercise on Health Behavior, Nutritional Status and Capillary Blood Sugar of persons with Pre-diabetes in the Community. The Bangkok Medical Journal 10,(),16-21.