ผู้ช่วยอาจารย์สุกันยา กรรณแก้ว

อีเมล์ : sukanya.kan@mahidol.ac.th/famin_ra@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลทารกแรกเกิด

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลทารกแรกเกิด
2.นมแม่

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุกันยา กรรณแก้ว,ทิพวัลย์ ดารามาศ.(2562).Frequency of breastfeeding, billirubin levels, and re-admission for jaundice in neonates. The Bangkok Medical Journal 15,(2),180-185.