อาจารย์ น.ต.หญิง ดร.ดลิน รัตนสุข

อีเมล์ : dalin.rat@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ