ผู้ช่วยอาจารย์ปรวรรณ วิทย์วรานุกูล

อีเมล์ : porawan.wit@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- ปรวรรณ วิทย์วรานุกูล.(2558).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการบริการพยาบาลในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(3),91-100.

- ปรวรรณ วิทย์วรานุกูล,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการบริการพยาบาลในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(3),91-100.