อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง

อีเมล์ : Inthira.ros@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0604

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Nursing) The University Of Washington

- วุฒิบัตรพยาบาล/ททเอก สภาการพยาบาล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
2. การพยาบาลผู้สูงอายุ
3. การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และฟื้นฟูสภาพ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Kwan R.Y.C.,Salihu D.,Lee P. H.,Tse M.,Cheung D.S.K.,Roopsawang I.,Choi K.S..(2020).The effect of e-health interventions promoting physical activity in older people: a systematic review and meta-analysis. European Review of Aging and Physical Activity 2020,(7),1-17.

- Roopsawang I.,Thompson H.,Zaslavsky O.,Belza B..(2020).The Reported Edmonton Frail Scale-Thai version: Development and Validation of a Culturally-Sensitive Instrument. Nursing & Health Sciences 22,(3),685-693.

- Boontham J.,Aree-Ue S.,Wongvatunyu S., Roopsawang I.,Tempaiboolkul T..(2020).The Relationships among Locomotive Syndrome, Depressive Symptom, and Quality of Life in Older Adults Living in Rural Areas. The Journal of the Medical Association of Thailand 103,(8),796-803.

- อินทิรา รูปสว่าง,สุภาพ อารีเอื้อ,สุทธิวรรณ เชวงเกียรติกุล.(2563).ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีน้ำหนักเกิน. วารสารพยาบาลตำรวจ 12,(2),338-347.

- Aree-ue S.,Kongsombun U.,Roopsawang I.,Youngcharoen P..(2019).Path model of factors influencing health-related quality of life among older people with knee osteoarthritis. Nursing & Health Sciences 21,(3),345-351.

- Aree-ue S.,Roopsawang I.,Kawinwonggowit V..(2019).Factors Predicting Functional Ability among Older Adults undergoingHip and Knee Arthroplasty. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 23,(2),156-169.

- Zaslavsky O.,Roopsawang I.,Chen A.T..(2019).Promoting Behavioral Change in Mobile Health Interventions for Older Adults: A Scoping Review.. Research in Gerontological Nursing 2019,(6),1-15.

- Aree-ue S. ,Roopsawang I.,Belza, B. .(2016).Self-regulation in older Thai women with self-reported knee osteoarthritis: A path analysis. Journal of Women and Aging 28,(3),247-258.

- สุภาพ อารีเอื้อ,สมหมาย วนะวนานต์,อินทิรา รูปสว่าง.(2559).ปัจจัยคัดสรรในการทำนายภาวะสุขภาพของผู้ที่มีอาการโรคเข่าเสื่อม . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 30,(1),28-46.

- Aree-Ue S. ,Roobsawang I..(2558).Knee Osteoarthritis in Adult and Older Thais Living in Rural and Urban Areas: A Comparative Study . Pacific Rim International Journal of Nursing research 19,(3),187-201.