อาจารย์ ดร.ชญาน์นันท์ ใจดี

อีเมล์ : chayannan.jad@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาเอก The University Of Wisconsin–Madison

- ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ