อาจารย์ ดร.จงใจ จงอร่ามเรือง

อีเมล์ : jongjai.jon@mahidol.ac.th/jong_rama@yahoo.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Jongaramraung J.,Chanprasit C.,Mesukko J.,Niyomkar S.,Reungrongrat S..(2020).End-of-life Decisions for Children in a Thai Pediatric Intensive Care Unit: A Qualitative Descriptive Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(3),321-334.

- ดวงฤทัย บัวด้วง,จำปี เกรนเจอร์,จิราภรณ์ ปั้นอยู่,จงใจ จงอร่ามเรือง.(2563).ความพึงพอใจและความมั่่นใจในตนเองในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่่มีภาวะหัวใจล้มเหลวของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(3),385-400.

- จิราภรณ์ ปั้นอยู่,สุธาสินี แซ่หุง,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,จงใจ จงอร่ามเรือง,ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม,อารีย์ วงศ์แดง.(2562).ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการให้ยาในเด็กต่อทักษะการให้ยาของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),181-194.