ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารส รองเมือง ยากิ

อีเมล์ : suda.ron@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1769

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(East – West Psychology ) California Institute Of Integral Studies

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- กนกพร เรืองเพิ่มพูล,สุดารส รองเมือง ยากิ,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2557).ปัจจัยบำบัดในกลุ่มละครจิตบำบัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล . การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,(2),32-45.

- สุดารส รองเมือง ยากิ,กนกพร เรืองเพิ่มพูล,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2556).ผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบำบัดในนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ 19,(1),114-128.

- กนกพร เรืองเพิ่มพูล,สุดารส รองเมือง ยากิ,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2554).ลักษณะการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(3),478-492.