ผู้ช่วยอาจารย์สายฝน บ่อชน

อีเมล์ : saifon.bou@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0750

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- สายฝน บ่อชน,จันทิมา ขนบดี,จรัสศรี ธีระกุลชัย.(2562).ปัจจัยทำนายการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในสตรีครรภ์แรก. วารสารเกื้อการุณย์ 26,(1),40-54.