ผู้ช่วยอาจารย์วันวิสาข์ บัวลอย

อีเมล์ : wunwisa.bul@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช

 
ผลงานทางวิชาการ