ผู้ช่วยอาจารย์สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์

อีเมล์ : saisunee.dee@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 
ผลงานทางวิชาการ

- วิไล ตั้งปนิธานดี,สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์,ภัชรินทร์ วงค์ศรีดา,สมนึก สกุลหงส์โสภณ.(2563).ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขต่อ ความรู้และการรับรู้สมรรถนะตนเองในการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อ ภาวะสมองเสื่อม: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสภาการพยาบาล 34,(1),46-60.