ผู้ช่วยอาจารย์สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์

อีเมล์ : saisunee.dee@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 
ผลงานทางวิชาการ