ผู้ช่วยอาจารย์สุพรรณา ครองแถว

อีเมล์ : suphanna.krt@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปกศ.เฉพาะทาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การรักษาโรคเบื้องต้น/เวชปฏิบัติครอบครัว (FNP)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
2. การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุพรรณา ครองแถว,สุภามาศ ผาติประจักษ์,อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์.(2559).ผลของโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการทางเดินหายใจ และการช่วยหายใจสำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),93-110.

- สุพรรณา ครองแถว,นพวรรณ เปียซื่อ.(2558).แนวคิดและบทบาทพยาบาลในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(2),141-157.