พว. เพ็ญนีติ์ ราชสาร

อีเมล์ : penny.rat@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Monkong S.,Krairit O.,Ngamkala T.,Soonthornkul J.,Pussawiro W.,Ratchasan P..(2020).Transitional care for older people from hospital to home: a best practice implementation project. JBI Evidence Synthesis 18,(2),357–367.