อาจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์

อีเมล์ : supichaya.wan@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปกศ.เฉพาะทาง Harvard School Of Public Health

- ปกศ.เฉพาะทาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น)
การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
การสร้างนวัตกรรม การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยีและดิจิทัล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การพยาบาลผู้สูงอายุสตรีที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน
การสร้างนวัตกรรม
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยีและดิจิทัล

 
ผลงานทางวิชาการ

- วนาลักษณ พันธงาม,ผจงจิต ไกรถาวร,สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์.(2563).การสํารวจงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับโปรแกรมการฝกการรูคิดในผูสูงอายุที่มีสมรรถภาพสมองบกพรองในระยะตนและผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม. วารสารแพทย์นาวี 47,(1),56-76.

- Terathongkum S.,Wangpitipanit S.,Kraithaworn P.,Vallibhakara SA..(2018).A Community-Based Lifestyle Modification for Prevention Diabetes in Pre-Diabetes: A Quasi-Experimental Study. Journal of the medical association of Thailand 101,(3),297-304.

- วรรณา สนองเดช,สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์,ปิยรัตน์ ชลสินธุ์,ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย.(2561).การพัฒนาสื่อและผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับโจทย์สถานการณ์ต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(1),94-107.

- สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์.(2561).การจัดการทรัพยากรเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 5,(2),111-125.

- สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์,แสงทอง ธีระทองคำ,มะลิวัลย์ ภาคพยัคฆ์.(2560).ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแรนสามสิบต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย และค่าน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วของผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน . รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(3),358-370 .