ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว

อีเมล์ : siranee.kej@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2015

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Nursing) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Chiannilkulchai N.,Kejkornkaew S..(2020).A Comparative Study of Ampoule Breaking and Resultant Injury among Registered Nurses. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),89-101.

- Napa W.,Granger J.,Kejkornkaew S.,Phuagsachart P..(2020).Family happiness among people in a Southeast Asian city: Grounded theory study. Nursing and Health Sciences 22,(2),292-299.

- ศิราณี เก็จกรแก้ว,พัชรินทร์ บุญรินทร์,วิไล นาป่า.(2561).การศึกษากระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเป็นพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยการการวิจัยเชิงทฤษฎีพื้นฐาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),249-263.

- Kejkornkaew S.,Sirapo-ngam Y.,Monkong S.,Junda T., Wallhagen I.M..(2559).A grounded theory study of quality relationships between family caregivers and persons with head and neck cancer. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(2),161-173.