อาจารย์ ดร.แสงเดือน ปิยะตระกูล

อีเมล์ : sangduen.tan@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/การพยาบาลชุมชน (NP)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. ระบบสุขภาพชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3. การวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณา

 
ผลงานทางวิชาการ