อาจารย์ ดร.มนฤดี โชคประจักษ์ชัด

อีเมล์ : monrudee.cho@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(โภชนวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Chokprajakchad M.,Phuphaibul R.,Sieving R.E.,Phumonsakul S..(2020).Effectiveness of Parent Participation in a Technology-Based Adolescent Sexuality Education Program: A Randomized Control Trial. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(2),219-233.

- Chokprajakchad M.,Phuphaibul R.,Sieving R..(2018).Sexual health interventions among early adolescents: an integrative review. Journal of Health Research 32,(6),467-477.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,มนฤดี โชคประจักษ์ชัด,จุติภัค จันทรโชติ,อรุณศรี เตชัสหงส์,สมร อริยานุชิตกุล.(2559).ผลของโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อความตั้งใจละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 39,(1),12-23.

- มนฤดี โชคประจักษ์ชัด,รุจา ภู่ไพบูลย์,ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์.(2559).ความสัมพันธ์ระหว่างการดูละครซีรีส์ "ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น" กับพฤติกรรมของวัยรุ่น. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 55,(1),65-71.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,มนฤดี โชคประจักษ์ชัด,ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์.(2558).การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของวัยรุ่นหลังการดูละครโทรทัศน์ซีรี่ส์ . วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 7,(1),153-168.