ผู้ช่วยอาจารย์สุธาสินี แซ่หุง

อีเมล์ : sutasinee.sae@mahidol.ac.th/tookta127@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลทารกแรกเกิด

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- จิราภรณ์ ปั้นอยู่,สุธาสินี แซ่หุง,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,จงใจ จงอร่ามเรือง,ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม,อารีย์ วงศ์แดง.(2562).ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการให้ยาในเด็กต่อทักษะการให้ยาของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),181-194.

- สุธาสินี แซ่หุง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).การทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบเรื่องการนวดปากเพื่อกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),293-307.