ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ

อีเมล์ : phichpraorn.you@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0625

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Nursing) The University Of Illinois At Chicago

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้สูงอายุ
2. การจัดการความปวดในผู้สูงอายุ
3. การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และฟื้นฟูสภาพ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.ปัญหาด้านกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ
2. การจัดการความปวดในผู้สูงอายุ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Youngcharoen P.,Saraboon Y.,Aree-ue S..(2020).Factors influencing health status in older people with knee osteoarthritis. Japan Journal of Nursing Science 2019,(),1-9.

- ลัดดา เสนาพิทักษ์,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ,ปพน สง่าสูงส่ง.(2563).โปรแกรมการลดความกลัวการหกล้มซ้ำและเพิ่มความสามารถในการทำกิจกรรมในผู้สูงอายุ ที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพก: การศึกษาความเป็นไปได้. วารสารพยาบาลตำรวจ 12,(1),1-12.

- สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ.(2563).แบบประเมินสมรรถภาพการรู้คิด 6 ข้อฉบับภาษาไทย : การทดสอบคุณสมบัติ ทางจิตวิทยา. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(2),188-202.

- เนาวรัตน์ ไชยะ,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ,วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท.(2562).ความต้องการข้อมูลสุขภาพความพึงพอใจในบริการพยาบาลที่ได้รับ และความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 37,(1),157-166.

- Aree-ue S.,Kongsombun U.,Roopsawang I.,Youngcharoen P..(2019).Path model of factors influencing health-related quality of life among older people with knee osteoarthritis. Nursing & Health Sciences 21,(3),345-351.

- พิชญ์ประอร ยังเจริญ,สุภาพ อารีเอื้อ,นันทิกานต์ แสงทอน.(2562).ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วารสารพยาบาลตำรวจ 11,(1),47-60.

- นันทิกานต์ แสงทอน,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ,วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท.(2562).ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก: การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),74-86.

- อุษา คงสมบุญ,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ.(2562).ภาวะซึมเศร้า ความเหนื่อยล้า และความสามารถทางกายของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม : การศึกษาความสัมพันธ์. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(3),310-325.

- สุทธิวรรณ เชวงเกียรติกุล,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ,วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท.(2562).ความคาดหวังในผลลัพธ์หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของผู้สูงอายุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารพยาบาลตำรวจ 11,(2),361-373.

- ประทานพร แห่งสันเทียะ,สุภาพ อารีเอื้อ,พิชญ์ประอร ยังเจริญ.(2562).ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางเพศกับคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ. วารสารสภาการพยาบาล 34,(4),108-119.

- Youngcharoen P.,Aree-ue S.,Saraboon Y..(2018).Validation of Pain Catastrophizing Scale-Thai Version in Older Adults with Knee Osteoarthritis. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 22,(3),237-248.

- Youngcharoen P.,Hershberger P. E.,Aree-ue S..(2017).Pain in elderly patients with knee osteoarthritis: an integrative review of psychosocial factors. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing 25,(),19-28.

- Youngcharoen P.,Vincent C.,Park C. G.,Corte C.,Eisenstein A. R.,Wilkie D..(2016).Nurses' Pain Management for Hospitalized Elderly Patients With Postoperative Pain. Western Journal of Nursing Research 38,(11),1409-1432.

- Youngcharoen P.,Vincent C..(2559).Committee Translation Approach Combined with Cognitive Interviews: A Valuable Translation Method. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(2),91-94.

- พิชญ์ประอร ยังเจริญ,สุภาพ อารีเอื้อ,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2554).ปัจจัยคัดสรรในการทำนายพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรทางการพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(1),1-19.

- YoungCharoen, P.,Hershberger, P. E.,Aree-Ue, S..(2017).Pain in elderly patients with knee osteoarthritis: An integrative review of psychosocial factors. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing25,(),19-28.

- YoungCharoen, P.,Vincent, C..(2016).Committee translation approach combined with cognitive interviews: A valuable translation method [Editorial]. Pacific Rim International Journal of Nursing Research20,(2),91-94.