อาจารย์ ดร.ธิดา ทองวิเชียร

อีเมล์ : thida.tog@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(พยาบาลศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสียงและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
2. การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน
3. การส่งเสริมสุขภาพ

 
ผลงานทางวิชาการ